Skip to main content

สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนปฏิบัติงานประจำปี 61

         การจัดประชุมคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2560 – กันยายน 2561 รวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง

         การจัดสัมมนาทางวิชาการด้านแรงงาน เพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ระยะเวลาดำเนินการ เดือนมกราคม 2561 จำนวน 1 ครั้ง

         จัดทำโครงการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ด้านแรงงาน เพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2560 – กันยายน 2561 จำนวน 1 เรื่อง

137
TOP