Skip to main content

สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

คกก.สภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 18 ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงแรงงานถึงมาตรการเยี่ยวยาแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประชุมหารือถึงมาตรการเยี่ยวยาแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ร่วมกับ นายถาวร ชลัษเฐียร ประธานและคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 18 ร่วมกับผู้แทนกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน

โดย ดร.ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาที่ปรึกษาฯ ได้เสนอแนวทางมาตรการเยี่ยวยาแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของผู้ประกอบการและผู้ใช้แรงงาน ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

TOP