Skip to main content

สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

คกก.สภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 19 ประชุมครั้งที่ 3/2563 หารือแนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบโควิด-19

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ได้มีการประชุมคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 19 ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายถาวร ชลัษเฐียร เป็นประธานสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 19 มีวาระการประชุม ดังนี้ ความคืบหน้าการดำเนินการโครงการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการทำงาน ค่าจ้าง สวัสดิการ การสนับสนุนส่งเสริมการจ้างงานอิสระ กรณีศึกษา : ภาคการท่องเที่ยว นำเสนอโดย ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว รายงานความคืบหน้าการดำเนินการจัดทำข้อเสนอ เรื่อง ปัญหาและผลกระทบจาก พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และดร.เสาวณี จันทะพงษ์ ได้นำเสนอ แพลตฟอร์ม ไทยมีงานทำแก้ปัญหาการว่างงาน พัฒนาทักษะ และเพิ่มโอกาสการมีงานทำ พัฒนาโดย ๖ หน่วยงาน คือ กรมการจัดหางาน สภาพัฒน์ฯ สอวช. DGA สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี และ ธปท. และข้อเสนอเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19

ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

TOP