Skip to main content

สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

คกก.เข้าร่วมศึกษาดูงาน สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง

คกก.เข้าร่วมศึกษาดูงาน สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 18 นำโดย ท่านถาวร ชลัษเฐียร ประธานคณะกรรมการฯ พาคณะกรรมการฯ เข้าร่วมดูงานสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (Sumipol Institute of Manufacturing Technology)  (SIMTec) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาฝีมือเพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยีในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคพิเศษภาคตะวันออก โดยมี นายทองพล อุลปาทร ผู้อำนายการสถาบัน SIMTec ร่วมให้ข้อมูล อธิบายความเป็นมา และวัตถุประสงค์ความร่วมมือระหว่างกัน พร้อมพาคณะเยี่ยมชมสถานที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง

TOP