Skip to main content

สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาฯ เข้าร่วมประชุมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ นำโดยนายถาวร ชลัษเฐียร ประธานคณะกรรมการฯ ชุดที่ 18 ได้เข้าร่วมประชุมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับการต้อนรับจาก นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยได้มีการรับฟังข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเมื่อมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานแทนคน รวมถึงคุณลักษณะหรือทักษะของแรงงานที่ต้องการในอนาคต

TOP