Skip to main content

สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการจัดทำผลกระทบด้านแรงงานฯ เข้าร่วมดูงาน สภาท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายธนิต โสรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำผลกระทบด้านแรงงาน นำคณะอนุกรรมการฯเข้าร่วมศึกษาดูงานสภาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมี นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับ เพื่อรับทราบข้อมูลในประเด็น  ปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลกร การศึกษาแนวโน้มของต้องการของตลาด การจ้างแรงงานภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและปัญหาและปัญหาการพัฒนาทักษะแรงงานให้เท่าเที่ยมตามมาตรฐานสากล

TOP