Skip to main content

สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการจัดทำผลกระทบด้านแรงงานฯ เข้าร่วมดูงาน สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายธนิต โสรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำผลกระทบด้านแรงงาน นำคณะอนุกรรมการฯเข้าร่วมศึกษาดูงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยมี นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลด้านการเกษตร ปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากร เพื่อรับทราบข้อมูลในประเด็น พลวัตรทางเทคโนโลยีส่งผลต่อสถานการณ์แรงงงานภาคเกษตรในอนาคตอย่างไร และข้อเสนอที่ต้องการให้ภาครัฐดำเนินการแก้ไข

TOP