Skip to main content

สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดสัมมนาฯ เรื่อง“ Disruptive Technology : ผลกระทบการจ้างงาน…ทางออกอยู่ตรงไหน?”

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดและแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง“การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงแรงงานกับการเตรียมการรองรับผลกระทบจากเทคโนโลยี”ในงานสัมมนาทางวิชาการด้านแรงงานเรื่อง“ Disruptive Technology : ผลกระทบการจ้างงาน…ทางออกอยู่ตรงไหน?”ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร จัดโดย สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงแรงงาน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรนายจ้าง ผู้แทนองค์กรลูกจ้าง นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการศึกษา NGOs สื่อมวลชน จำนวนประมาณ 183 คน

โดยภาคเช้า เป็นการนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์แรงงานกับผลกระทบจากดิสรัปทีฟเทคโนโลยีการเตรียมพร้อมเพื่อการก้าวผ่าน กรณีศึกษา : แรงงานในภาคการผลิตและบริการ โดยดร.ธนิต โสรัตน์ และการอภิปรายเป็นคณะเรื่อง “Disruptive Technology ผลกระทบการจ้างงาน…ทางออกอยู่ตรงไหน?” ผู้อภิปรายประกอบด้วย

1) นายชัยพร มานะกิจจงกล จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2) นายเศกสรรค์ เรืองโวหาร จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
3) นายวันชัย รุจนวงศ์ คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก
4) นายถาวร ชลัษเฐียร จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
5) นายสงคราม หาญต๊ะ จากสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย
6) รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ภาคบ่าย เป็นการแบ่งกลุ่มระดมความเห็น (Focus Group) ประเด็น“ทางออกอยู่ตรงไหน เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มนักวิชาการ/ภาครัฐ กลุ่มนายจ้างผู้ประกอบการ และกลุ่มลูกจ้างผู้ใช้แรงงาน

TOP