Skip to main content

สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

สภาที่ปรึกษาฯ จัดสัมมนาวิชาการด้านแรงงาน เรื่อง “อนาคตแรงงานไทยในทศวรรษหน้า : The Future of Thai labour in the next decade”

วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการด้านแรงงาน เรื่อง “อนาคตแรงงานไทยในทศวรรษหน้า : The Future of Thai labour in the next decade” พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งอนาคต” ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร โดยงานสัมมนาทางวิชาการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ประกอบการและภาคแรงงานในอนาคตอันใกล้นี้ จากการเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการปรับตัวของภาคธุรกิจที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตแทนการใช้แรงงานแบบเดิม ซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้คนที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำงาน

ในการนี้ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ได้แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนนโยบายเพื่อการพัฒนาแรงงานแห่งอนาคต” โดยกล่าวกล่าวว่า ในปี 2563 รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงาน ได้ตระหนักถึงปัญหาด้านแรงงานของประเทศไทย ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพคนและเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการใช้ AI จึงได้มีการกำหนดแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานไทยให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีสมรรถนะและรายได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานสู่สากล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (S-Curve เดิมและ New S-Curve) รวมถึงเตรียมความพร้อมแรงงานใหม่และผู้ว่างงานให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีศักยภาพ นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและแรงงานนอกระบบ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้แก่สตรี เยาวชน คนพิการ และผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาระบบและรูปแบบของการพัฒนาฝีมือ สำหรับแรงงานกลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มเฉพาะผู้ประกอบกิจการใหม่ (Start-ups) และวิสาหกิจชุมชน

          รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้นเป็นการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าจะสามารถก้าวทันกับยุคดิจิทัลในวันหน้า เมื่อหุ่นยนต์จะเข้ามาทดแทนการทำงานด้วยกำลังคน เราจะปรับบทบาทเป็นผู้ควบคุมหุ่นยนต์มากกว่าที่จะถูกหุ่นยนต์แทรกตัว ก้าวเข้ามาเป็นตัวกำลังหลักในตลาดแรงงานอย่างที่หลาย ๆ ภาคส่วนกำลังกังวลกันอยู่ทุกวันนี้

          จากนั้นเป็นการอภิปราย เรื่อง “แรงงานไทยในทศวรรษหน้า…อยู่อย่างไรให้รอด?” โดยนายถาวร ชลัษเฐียร ประธานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงานแห่งชาติ ชุดที่ ๑๘ นายสุชาติ จันทรานาคราช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฝ่ายแรงงาน นายมานิตย์ พรหมอารีย์กุล ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย และรศ.ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงศ์ ผู้อำนวยการวิจัยนโยบายทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ดำเนินรายการโดย รศ.ดร. กิริยา กุลกลการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

TOP