Skip to main content

สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

กท.แรงงาน ประชุมสรรหากรรมการฯ ชุดที่ 18 ในสภาที่ปรึกษาฯ

pll_content_description

วันนี้ (4 ธ.ค. 60) นายจรินทร์  จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนฝ่ายรัฐบาลในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 18 ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน

 

Tags:

สำนักงานรัฐมนตรี
TOP