Skip to main content

สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

การประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและการศึกษาดูงาน ณ บริษัท วราฟู้ด แอนด์ดริ้งค์ จำกัด

pll_content_description

                              เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ดร. ธนิต โสรัตน์ ประธานกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 20 พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 20 และเจ้าหน้าที่สภาที่ปรึกษาฯ ประชุมหารือ โครงการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดทำข้อเสนอแนะด้านแรงงาน เรื่อง อนาคตตลาดแรงงานภายใต้การเปลี่ยนผ่าน กรณีศึกษา : อุปสงค์และทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการ ร่วมกับ  คุณเกสินี เมฆดำรงแสง  ที่ปรึกษาบริษัทฯ

                              โดยคุณวิชัย เจริญยิ่ง ผู้จัดการโรงงาน ได้นำคณะของสภาที่ปรึกษาฯ เข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมไลน์งานการผลิต ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารจากผลของมะพร้าว เช่น  น้ำมะพร้าวอ่อน กะทิกระป๋อง ครีมกะทิฯ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น กาแฟกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง ฯลฯ สินค้าทั้งหมดส่งออกนอกประเทศ ณ บริษัท วราฟู้ด แอนด์ ดริ้งค์ จำกัด จ.นครปฐม

Tags:

สำนักงานรัฐมนตรี
TOP