Skip to main content

สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 18 เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อรับมอบนโยบาย

pll_content_description

วันนี้ (14 มิถุนายน 2561) คณะกรรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 18 นำโดย

นายถาวร ชลัษเฐียร ประธานกรรมการสภาที่ปรึกษาฯ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

เพื่อรับทราบนโยบายในการดำเนินงานและนำไปกำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาฯ

ให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน

 

ณ ห้องประประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5  อาคารกระทรวงแรงงาน

Tags:

สำนักงานรัฐมนตรี
TOP