Skip to main content

สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

ประชุมคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 19 ครั้งที่ 1/2563

pll_content_description

กระทรวงแรงงานได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 19 ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีนางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานชั่วคราว

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่

  1. ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล ประกอบด้วย กระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว (อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) นายถาวร ชลัษเฐียร (รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) นายปั้น วรรณพินิจ (อดีตเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม) ดร.เสาวณี จันทะพงษ์ (ธนาคารแห่งประเทศไทย) นายอภิมุข สุขประสิทธิ์ (อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา)
  2. ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ได้แก่ นายพลพัฒ กรรณสูต (สมาคมธุรกิจร้านอาหาร) นายสมชัย วรจรรยาวงศ์ (สมาคมนายจ้างผู้ประกอบการค้าเครื่องใช้สำนักงาน) นายสุรชัย โฆษิตบวรชัย (สมาคมนายจ้างผู้ให้บริการพิธีการศุลกากร) นายนันทพล วงศ์เรืองวิศาล (สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร) นายกานต์ สุมาลี (สภาองค์การนายจ้างธุรกิจการค้าและบริการไทย)
  3. ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ได้แก่ นายอาทิตย์ มีปากดี (สภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย) นายณัฎฐ์พัฒน์ ปัตตายะโก (รองประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย) นายเชาว์ คล้ายเจริญ (เลขาธิการสภาองค์การลูกจ้างอุตสาหกรรมเอกชน) นายประสิทธิ์ วรรณภาส (สภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย นายไพฑูรย์ ตุลาพงษ์ (ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย)

ซึ่งที่ประชุมได้มีการเลือกนายถาวร ชลัษเฐียร เป็นประธานคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 19 นายพลพัฒ กรรณสูต เป็นรองประธานคนที่ 1 และนายณัฎฐ์พัฒน์ ปัตตายะโก เป็นรองประธานคนที่ 2

นอกจากนี้ได้มีการพิจารณาการจัดทำโครงการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ประจำปี พ.ศ. 2563

Tags:

สำนักงานรัฐมนตรี
TOP