Skip to main content

สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

ประชุมคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 19 ครั้งที่ 2/2563 หารือกรอบแนวทางโครงการศึกษาวิเคราะห์ฯ เพื่อบรรเทาปัญหาการว่างงาน

pll_content_description

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 19 ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายถาวร ชลัษเฐียร เป็นประธานสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 19 มีวาระการประชุมการกำหนดกรอบแนวทางโครงการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เรื่อง โครงการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อบรรเทาปัญหาการว่างงาน : เน้นการพัฒนาข้อเสนอด้านระบบการทำงาน ค่าจ้าง สวัสดิการ การสนับสนุนส่งเสริมการจ้างงานอิสระ พิจารณาแผนปฏิบัติงานของสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 19 รวมถึงการรับฟังข้อเสนอโครงการศึกษาวิเคราะห์วิจัยกฎหมายที่มีปัญหาผลกระทบต่อผู้ว่าจ้างผู้ใช้แรงงานและแรงงานสูงอายุ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายจากพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย 2558

ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

Tags:

สำนักงานรัฐมนตรี
TOP