Skip to main content

สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

ประชุมคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564 ครั้งที่ 11

pll_content_description

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564 โดยมีนายถาวร ชลัษเฐียร เป็นประธาน มีวาระการประชุม ดังนี้ รายงานผลความคืบหน้าการจัดโครงการศึกษาวิเคราะห์ เรื่อง              การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อยกระดับการทำงานและพัฒนาสู่อาชีพใหม่ 

ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน

 

 

 

 

Tags:

สำนักงานรัฐมนตรี
TOP