Skip to main content

สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

ประชุมคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2564 ครั้งที่ 12

pll_content_description

        เมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2564 ดดยมีนายถาวร ชลัษเฐียร เป็นประธาน มีวาระการประชุม ดังนี้ รายงานผลการจัดทำโครงการศึกษาวิเคราะห์ เรื่อง การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อยกระดับการทำงานและพัฒนาสู่อาชีพใหม่ และนายปุญญวิชญ์ เศรษฐสมบูรณ์ เศรษฐกรอาวุโส ส่วนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายนโนบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท) และเรื่องแรงงานคืนถิ่นหลังโควิด-19 จุดเปลี่ยนภาคเกษตร ได้นำเสนอ การศึกษาเรื่อง “การจับประเด็นตลาดแรงงานในภูมิภาค และ ดร.เสาวณี จันทพงษ์ ได้นำเสนอ การจัดโครงการการศึกษาวิเคราะห์ เรื่อง การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อยกระดับการทำงานและพัฒนาทักษะสู่มืออาชีพใหม่

ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

 

Tags:

สำนักงานรัฐมนตรี
TOP