Skip to main content

สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

ประชุมคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 19 ครั้งที่ 2/2564 (ครั้งที่ 9)

pll_content_description

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564  โดยมีนายถาวร ชลัษเฐียร เป็นประธาน มีวาระการประชุม ดังนี้ รายงานผลความคืบหน้าการจัดทำโครงการศึกษาวิเคราะห์ เรื่อง การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อยกระดับการทำงานและพัฒนาสู่อาชีพใหม่ และรายงานความคืบหน้าการดำเนินการจัดทำข้อเสนอ เรื่อง การแก้ไขปัยหาผลกระทบจากพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พงศ. 2558 

ณ ห้องประชุมตรีเทพ 1 ชั้น 7 อาคาร 25 ปี  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

 

 

 

Tags:

สำนักงานรัฐมนตรี
TOP