Skip to main content

สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

ประชุมคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 19 ครั้งที่ 3/2564 (ครั้งที่ 10)

pll_content_description

              เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564  โดยมีนายถาวร ชลัษเฐียร เป็นประธาน มีวาระการประชุม ดังนี้ รายงานผลความคืบหน้าการจัดทำโครงการศึกษาวิเคราะห์ เรื่อง การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อยกระดับการทำงานและพัฒนาสู่อาชีพใหม่ และรายงานความคืบหน้าการดำเนินการจัดทำข้อเสนอ เรื่อง การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากพระราชบัญยัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558

ณ ห้องประชุม สำนักงานประกันสังคม ชั้น 7 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3

 

 

 

 

Tags:

สำนักงานรัฐมนตรี
TOP