Skip to main content

สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

ประชุมคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 19 ครั้งที่ 4/2565 (ครั้งที่ 19)

pll_content_description

            สำนักงานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ จัดประชุมคณะกรรมสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 19 ครั้งที่ 4/2565 (ครั้งที่ 19) วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) โดยมีนายถาวร ชลัษเฐียร เป็นประธาน ผู้เข้าประชุมจำนวนทั้งสิ้น 18 คน  มีวาระการประชุมสำคัญ เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 2 เรื่อง คือ 3.1 “รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเพื่อใช้เป็นข้อมูลประเมินผลสัมฤทธิ์คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 47” มติที่ประชุม  : มีมติให้กองกฎหมายนำผลการการตอบแบบแสดงความคิดเห็นฯ ทั้ง 2 ช่องทาง คือ ผ่านเว็บไซต์ www.Law.go.th และระบบ Google From ให้จัดทำรายงานในภาพรวมใหม่เพื่อให้สามารถตอบคำถาม ตามที่สำนักงานกฤษฎีกากำหนดได้ชัดเจนและเข้าใจง่ายขึ้น 3.2 จัดทำเอกสารวิชาการ เรื่อง “45 ปี สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาแรงงานของประเทศไทย” มติที่ประชุม  : มติให้ฝ่ายเลขาฯ ปรับปรุงในส่วนที่ 3 เรื่อง “บทสรุป 45 ปี ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาแรงงานไทย” (1) โดยให้เลือกเสนอผลงานในเรื่องที่เสนอ ครม. และมีผลงานเป็นรูปธรรม (2) เพิ่มผลงานสภาฯ ตามหมวดหมู่ภารกิจด้านแรงงาน

Tags:

สำนักงานรัฐมนตรี
TOP