Skip to main content

สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

ประชุมคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 19 ครั้งที่ 5/2565 (ครั้งที่ 20)

pll_content_description

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ จัดประชุมคณะกรรมสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ  ชุดที่ 19 ครั้งที่ 5/2565 (ครั้งที่ 20) วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีนายถาวร ชลัษเฐียร เป็นประธาน ผู้เข้าประชุมจำนวนทั้งสิ้น 26 คน มติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ วาระเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 2 เรื่อง คือ 1. รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 47  โดยทางด้านผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนากฎหมายเป็นผู้มารายงานผลตามเอกสารแนบให้เห็นภาพชัดเจนและเข้าใจง่ายขึ้น 2. จัดทำเอกสารวิชาการ เรื่อง “45 ปี สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาแรงงานของประเทศไทย” โดยทางฝ่ายเลขาฯ ได้มีการปรับปรุงยกร่างให้คณะกรรมการพิจารณา

 

 

Tags:

สำนักงานรัฐมนตรี
TOP