Skip to main content

สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

ประชุมคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 19 ครั้งที่ 6/2564 (ครั้งที่ 13)

pll_content_description

 

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.30 ได้มีการประชุมคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 19 ครั้งที่ 6/2564 โดยมีนายถาวร ชลัษเฐียร เป็นประธาน มีวาระการประชุม ดังนี้ สรุปสาระสำคัญของ (ร่าง) พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ พ.ศ. ……… และพิจารณาร่างข้อเสนอ เรื่อง การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558

ณ ห้องประชุม มิตรไมตรี 2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Tags:

สำนักงานรัฐมนตรี
TOP