Skip to main content

สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

ประชุมคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 19 ครั้งที่ 7/2564 (ครั้งที่ 14)

pll_content_description

            เมื่อวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 19 ครั้งที่ 7/2564 โดยมีนายถาวร  ชลัษเฐียร เป็นประธาน มีวาระการประชุม ดังนี้ เรื่องสืบเนื่อง การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงนแห่งชาติ โดยผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และ (ร่าง) คำสั่งสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 

Tags:

สำนักงานรัฐมนตรี
TOP