Skip to main content

สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

ประชุมคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 19 ครั้งที่ 1/2564 (ครั้งที่ 12)

pll_content_description

   เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564  โดยมีนายถาวร ชลัษเฐียร เป็นประธาน มีวาระการประชุม ดังนี้ รายงานความคืบหน้าการดำเนินการโครงการศึกษาวิเคราะห์ เรื่อง การพัฒนาทักษะ ฝีมือแรงงาน (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อยกระดับการทำงานและพัฒนาสู่อาชีพใหม่และแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19

ณ ห้องประชุมกองกฎหมาย ชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags:

สำนักงานรัฐมนตรี
TOP