Skip to main content

สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนฝ่ายรัฐบาลในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 20 (ครั้งที่ 1/2565)

pll_content_description

             วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนฝ่ายรัฐบาลในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 20 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ร่วมกับคณะกรรมการสรรหาฯ โดยที่ประชุมได้พิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่ข้าราชการประจำ จำนวน 5 คน และพิจารณาหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 5 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

20 กันยายน 2565

Tags:

สำนักงานรัฐมนตรี
TOP