Skip to main content

สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

ประชุมคณะทำงาน เรื่อง “การส่งเสริมคนพ้นโทษให้เป็นกำลังแรงงานของชาติ” ครั้งที่ 2/2566

pll_content_description

                                

                              เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 13 อาคารกระทรวงแรงงาน ได้มีการประชุมคณะทำงาน เรื่อง “การส่งเสริมคนพ้นโทษให้เป็นกำลังแรงงานของชาติ” ครั้งที่ 2/2566 โดยมีท่านวันชัย  รุจนวงศ์ (ประธาน) ในการประชุมครั้งนี้ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมคณะทำงาน เรื่อง “การส่งเสริมคนพ้นโทษให้เป็นกำลังแรงงานของชาติ” ครั้งที่ 2/2566 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม 2566 เรื่องเพื่อทราบ 3.1) คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 296/2566  แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อพิจารณาจัดทำข้อเสนอ เรื่อง การส่งเสริมคนพ้นโทษให้เป็นกำลังแรงงานของชาติ 3.2) สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ  และเรื่องเพื่อพิจารณา

                          4.1)  พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘

                          4.2)  พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒    

                          4.3)  พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. ๒๔๗๔

                          4.4)  พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘   

                          4.5)  แนวทางการพัฒนาทักษะผู้ต้องขังให้ตรงกับความต้องการในสาขาอาชีพ

                          4.6)  แนวทางการจัดหางานให้กับผู้พ้นโทษ

———————————

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

14 พฤศจิกายน 2566

 

TOP