Skip to main content

สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

ประชุมคณะอนุกรรมการฯ การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558

pll_content_description

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 นายอภิมุข สุขประสิทธิ์ ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดทำข้อเสนอ เรื่อง การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ได้จัดประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางการแก้ปัญหาจากพ.ร.บ.ฉบับนี้ โดยได้เชิญผู้แทนสมาคมรักษาความปลอดภัย ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้แทนสมาคมรักษาความปลอดภัย ได้กล่าวถึงข้อเรียกร้องให้ขอแก้ไขเนื่องจาก พ.ร.บ.ดังกล่าวสร้างความยุ่งยากต่อการประกอบธุรกิจและส่งผลกระทบกับผู้ประกอบอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย 5 ข้อ

 ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการว่าได้มีผู้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยเข้าพบผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อขอคำชี้แนะในเรื่องต่าง ๆ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัยฯ และคณะทำงานย่อยเพื่อขับเคลื่อนงาน พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัยฯ และขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เริ่มดำเนินการทบทวน พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กำหนดให้มีการทบทวนกฎหมายที่มีการใช้บังคับมาแล้ว ๕ ปี

ผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ข้อมูลว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมและการวัดผลการฝึกอบรม โดยหลักสูตรการฝึกอบรมมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด คือหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือสาขาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระยะเวลา ๖๐ ชั่วโมง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) มีอำนาจในการยื่นคำขอรับการรับรองเป็นสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ตามกฎกระทรวงการรับรองสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ. ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 13 อาคารกระทรวงแรงงาน

Tags:

สำนักงานรัฐมนตรี
TOP