Skip to main content

สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

สัมมนาไตรภาคีทางวิชาการ 45 ปี สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาแรงงานของประเทศไทย

pll_content_description

             วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาไตรภาคีทางวิชาการ 45 ปี สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาแรงงานของประเทศไทย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ ผลงานของสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรนายจ้าง ผู้แทนองค์กรลูกจ้าง นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่สนใจเข้าร่วม จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

 

Tags:

สำนักงานรัฐมนตรี
TOP