Skip to main content

สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

รายงานการศึกษาวิเคราะห์ เรื่อง การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน (Reskill/Upskill/Newskill)เพื่อยกระดับการทำงานและพัฒนาสู่อาชีพใหม่

 

TOP