Skip to main content

สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

สรุปผลการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานเพื่อก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคต กรณีศึกษา : แรงงานในภาคการผลิต ภาคบริการท่องเที่ยว ภาคเกษตรและแรงงานสูงอายุ”

ไฟล์แนบ:

pll_file_namesummary 5.9.62

ขนาด : 284.26 kb
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-11-19
TOP