Skip to main content

สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

เล่มหนังสือวิชาการ “รายงานการศึกษาวิเคราะห์ เรื่อง การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน (Reskill Upskill Reskill) เพื่อยกระดับการทำงานและพัฒนาสู่อาชีพใหม่”

TOP