Skip to main content

สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

(1) ภารกิจอำนาจหน้าที่ของสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

           ตามคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 47 กำหนดให้สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ มีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน ดังนี้

  1. พิจารณาข้อเสนอของหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย และมาตรการด้านแรงงานของประเทศ เพื่อให้มีการใช้แรงงานอย่างเต็มที่ มีการให้ความคุ้มครอง และสวัสดิการแก่ผู้ใช้แรงงานที่เหมาะสม  ขจัดความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนพิจารณาความต้องการอันจำเป็นของผู้ใช้แรงงานด้วย
  2. เสนอความเห็นต่อรัฐบาลในปัญหาแรงงานที่เกิดขึ้นและมาตรการแก้ไข
  3. เสนอหลักสูตรการศึกษาแก่ลูกจ้าง และนายจ้าง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐในด้านแรงงาน รวมถึงการดูแลให้การศึกษาอบรมให้เป็นไปตามหลักสูตรด้วย
  4. เสนอหลักสูตรวิชาการแรงงานแก่สถาบันการศึกษาต่างๆ ให้เหมาะสมกับระดับความรู้และท้องที่
  5. ประสานการให้ความช่วยเหลือต่างๆ ในด้านการศึกษาอบรมจากองค์การ มูลนิธิหรือสถาบันอื่นๆ ทั้งที่มาจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ
  6. ให้คำแนะนำด้านวิชาการแรงงานต่อหน่วยงานต่างๆ ทั้งที่เป็นของรัฐ ของเอกชน และประชาชนทั่วไป     

 

(2) คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔๗)

(3) คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๕๖/๒๕๒๐ เรื่อง จัดตั้งสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

255
TOP