Skip to main content

สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

คกก.สภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 19

นายถาวร ชลัษเฐียร
(ประธาน)
นายพลพัฒ กรรณสูตร
(รองประธาน คนที่ 1)
นายณัฏฐ์พัฒน์ ปัตตายะโก
(รองประธาน คนที่ 2)

 

นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์
(รองปลัดกระทรวงแรงงาน)

นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร
(ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์)
นางสาวกานดา ชูเชิด
(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี
(สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI))
ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว
(อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์)
นายปั้น วรรณพินิจ
(อดีตรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม)
ดร.เสาวณี จันทะพงษ์
(ธนาคารแห่งประเทศไทย)
นายอภิมุข สุขประสิทธิ์
()
นายสมชัย วรจรรยาวงศ์
()
นายสุรชัย โฆษิตบวรชัย
()
นายนันทพล วงศ์เรืองวิศาล
()
นายกานต์ สุมาลี
()
นายอาทิตย์ มีปากดี
()
นายเชาว์ คล้ายเจริญ
()
นายประสิทธิ์ วรรณภาส
()
นายไพฑูรย์ ตุลาพงษ์
()

 

 

 

66
TOP