Skip to main content

สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

ขอเชิญเข้าร่วมระดมความคิดเห็น เรื่อง “อนาคตตลาดแรงงานภายใต้การเปลี่ยนผ่าน”

pll_content_description

              ขอเชิญผู้เข้าร่วมระดมความคิดเห็น การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “อนาคตตลาดแรงงานภายใต้การเปลี่ยนผ่าน”

วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น ๓ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร

———————————————————————————–

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

TOP