Skip to main content

สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

ประชุมหารือเพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะการทำงานของผู้สูงวัยและการขยายอายุเกษียณ | 29 พฤษภาคม 2567

pll_content_description

TOP