Skip to main content

สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

“ความมั่นคงในการทำงานของลูกจ้าง กรณีศึกษา เร่งงานรับเหมาค่าแรง และแรงงานเหมาช่วง”

TOP