Skip to main content

สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

รายงานสรุปผล เรื่อง “อนาคตตลาดแรงงานภายใต้การเปลี่ยนผ่าน”

TOP