Skip to main content

สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

test tiny

ทดสอบเพิ่มตาราง

หัวข้อ รายการ หมายเหตุ

1.การแสดง

2.สิ่งได้รับ

 

 

   

เพิ่มรูปภาพ และกดแก้ไขด้วยคำสั่ง

เพิ่มวิดีโอ

 

 

 


ผลการวิจัยพบว่า ในปัจจุบันมีหนังสือพิมพ์รายวันจำนวน 25 รายชื่อ จากผู้ประกอบการทั้งหมดจำนวน 16 ราย อยู่ในรูปแบบบริษัทจำกัด (มหาชน) 6 ราย บริษัทจำกัด10 ราย ซึ่งในปี 2545 มูลค่าของสินทรัพย์ในอุตสาหกรรม มีค่าประมาณร้อยละ 0.33 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และพบว่าแนวโน้มการขยายของอุตสาหกรรมสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและการขยายตัวของอุตสาหกรรมโฆษณ นอกจากนี้อุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์ยังเป็นธุรกิจแบบพิเศษที่ต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่าง เช่น การเมือง การโฆษณา เทคโนโลยี และการตอบโต้ระหว่างผู้ประกอบการ

สำหรับโครงสร้างตลาดของอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์ทั้งในภาพรวมและแบ่งกลุ่มพบเป็นตลาดผู้ค้าน้อยราย

เมื่อพิจารณาจากดัชนีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม (CR4) และ(HSI) ที่วัดจากรายได้และสินทรัพย์ในการแข่งขันด้านราคาพบว่า มีการเน้นขายสินค้าในราคาต่ำ การตั้งราคาสองส่วนแบบซ้ำซ้อน และขายปลีกกับขายสมาชิก  โดยในภาพรวมและแบ่งกลุ่มพบว่าไม่เน้นการแข่งขันด้านราคา สำหรับการแข่งขันที่ไม่ใช่ราคา ทั้งในภาพรวมและแบ่งกลุ่ม พบว่ามีหลายประการ ได้แก่   การเน้นรูปเล่มและผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ที่มีความหลากหลาย ความสดของข่าว ความลึกซึ้งของข้อมูล ความง่ายของภาษาที่นำเสนอเพื่อการทำความเข้าใจ การคงไว้ซึ่งคอลัมนิสต์ที่ได้รับความนิยม การบริการรูปแบบใหม่ด้วยหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ และมีการรวมตัวของผู้ประกอบการในหลายลักษณะ ส่วนของการโฆษณานั้น พบว่ามีทั้งการโฆษณาทางโทรทัศน์ และการโฆษณาประชาสัมพันธ์องค์กร


ข้อเสนอแนะของการศึกษาเห็นว่า ผู้ประกอบการควรมุ่งเป้าหมายมหภาคในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่มีตัวชี้วัดความสำเร็จ และผู้ประกอบการรายใหม่ควรดำเนินการในรูปแบบแฟรนส์ไชน์ เพื่อลดการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม

73
TOP